წელი: 2016

იოსებ გოგაშვილი

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

თანამდებობა უფროსის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 142609
საშუალო თვიური შემოსავალი 11884
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 107209
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 75 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 114087.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 107209
  • სარგო 35400