წელი: 2016

მირიანი მჭედლიშვილი

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

თანამდებობა უფროსის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 135517
საშუალო თვიური შემოსავალი 11293
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 102877
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 76 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 108413.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 102877
  • სარგო 32640