წელი: 2014

ვახტანგ გომელაური

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 155910
საშუალო თვიური შემოსავალი 12993
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 123270
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 79 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 124728
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 123270
  • სარგო 32640