წელი: 2015

მამუკა ჩოქური

სამგორის რაიონის გამგეობა

თანამდებობა გამგებელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 67083
საშუალო თვიური შემოსავალი 5590
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 35883
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 53 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 53666.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 35883
  • სარგო 31200