წელი: 2015

დიმიტრი ორმოცაძე

გლდანის რაიონის გამგეობა

თანამდებობა გამგებელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 71760
საშუალო თვიური შემოსავალი 5980
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 40560
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 57 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57408
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 40560
  • სარგო 31200