წელი: 2015

გიორგი პერტაია

საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 79800
საშუალო თვიური შემოსავალი 6650
სარგო 42000
პრემია ან/და დანამატი 37800
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 47 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 63840
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 37800
  • სარგო 42000