წელი: 2014

გიორგი პერტაია

საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 82780
საშუალო თვიური შემოსავალი 6898
სარგო 42000
პრემია ან/და დანამატი 40780
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 49 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 66224
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 40780
  • სარგო 42000