წელი: 2016

მინდია ჯანელიძე

სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი

თანამდებობა საბჭოს მდივანი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 94500
საშუალო თვიური შემოსავალი 7875
სარგო 38400
პრემია ან/და დანამატი 56100
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 59 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 75600
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 56100
  • სარგო 38400