წელი: 2016

გიორგი ზედელაშვილი

სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი

თანამდებობა პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 72000
საშუალო თვიური შემოსავალი 6000
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 36600
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 51 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57600
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 36600
  • სარგო 35400