წელი: 2014

თამარ მედულაშვილი

საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

თანამდებობა მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 31615
საშუალო თვიური შემოსავალი 2635
სარგო 26400
პრემია ან/და დანამატი 5215
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 16 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 25292
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 5215
  • სარგო 26400