წელი: 2015

ნიკოლოზ ბრეგვაძე

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

თანამდებობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 65462
საშუალო თვიური შემოსავალი 5455
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 52369.6
დეკლარაცია