წელი: 2014

ნიკოლოზ ბრეგვაძე

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

თანამდებობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 55800
საშუალო თვიური შემოსავალი 4650
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 44640
დეკლარაცია