წელი: 2014

თამარ ქალდანი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

თანამდებობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 70800
საშუალო თვიური შემოსავალი 5900
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 56640
დეკლარაცია