წელი: 2016

ჯანდრი უბირია

ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი

თანამდებობა მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 43550
საშუალო თვიური შემოსავალი 3629
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 12350
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 28 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 34840
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 12350
  • სარგო 31200