წელი: 2015

მიხეილ ხომერიკი

ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი

თანამდებობა პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 47790
საშუალო თვიური შემოსავალი 3983
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 16590
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 35 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 38232
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 16590
  • სარგო 31200