წელი: 2015

ჯანდრი უბირია

ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი

თანამდებობა მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 46491
საშუალო თვიური შემოსავალი 3874
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 15291
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 33 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 37192.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 15291
  • სარგო 31200