წელი: 2014

ნუგზარ ყიფიანი

მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 64435
საშუალო თვიური შემოსავალი 5370
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 29035
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 45 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 51548
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 29035
  • სარგო 35400