წელი: 2014

ზურაბ რუსიშვილი

შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 64900
საშუალო თვიური შემოსავალი 5408
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 29500
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 45 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 51920
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 29500
  • სარგო 35400