წელი: 2015

პაატა ხიზანაშვილი

ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 73032
საშუალო თვიური შემოსავალი 6086
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 37632
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 52 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 58425.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 37632
  • სარგო 35400