წელი: 2016

იოსებ ხახალეიშვილი

იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 32854
საშუალო თვიური შემოსავალი 2738
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 5854
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 18 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 26283.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 5854
  • სარგო 27000