წელი: 2014

ზაზა მეფარიშვილი

იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 50060
საშუალო თვიური შემოსავალი 4172
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 14660
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 29 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 40048
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 14660
  • სარგო 35400