წელი: 2014

ალექსანდრე იოსებაშვილი

იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 35341
საშუალო თვიური შემოსავალი 2945
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 7021
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 20 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 28272.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 7021
  • სარგო 28320