წელი: 2014

გიორგი ბადაშვილი

საქართველოს პროკურატურა

თანამდებობა მთავარი პროკურორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 91230
საშუალო თვიური შემოსავალი 7603
სარგო 46920
პრემია ან/და დანამატი 44310
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 49 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 72984
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 44310
  • სარგო 46920