წელი: 2014

გიორგი გოგაძე

საქართველოს პროკურატურა

თანამდებობა მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 89892
საშუალო თვიური შემოსავალი 7491
სარგო 40800
პრემია ან/და დანამატი 49092
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 55 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 71913.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 49092
  • სარგო 40800