წელი: 2016

გივი მეტრეველი

კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 42063
საშუალო თვიური შემოსავალი 3505
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 15063
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 36 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 33650.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 15063
  • სარგო 27000