წელი: 2015

გივი მეტრეველი

კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 36450
საშუალო თვიური შემოსავალი 3038
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 9450
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 26 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 29160
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 9450
  • სარგო 27000