წელი: 2014

ავთანდილ კაჭკაჭიშვილი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გენერალური აუდიტორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 33040
საშუალო თვიური შემოსავალი 2753
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 4720
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 14 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 26432
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 4720
  • სარგო 28320