წელი: 2015

აკაკი მაჭუტაძე

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 61950
საშუალო თვიური შემოსავალი 5163
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 26550
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 43 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 49560
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 26550
  • სარგო 35400