წელი: 2015

მიხეილ როინიშვილი

ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 94146
საშუალო თვიური შემოსავალი 7846
სარგო 63600
პრემია ან/და დანამატი 30546
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 32 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 75316.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 30546
  • სარგო 63600