წელი: 2015

გიორგი ხელაია

თბილისის მერია

თანამდებობა მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 77467
საშუალო თვიური შემოსავალი 6456
სარგო 29640
პრემია ან/და დანამატი 47827
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 62 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 61973.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 47827
  • სარგო 29640