წელი: 2013

ვახტანგ გომელაური

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 84112
საშუალო თვიური შემოსავალი 7009
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 51472
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 61 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 67289.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 51472
  • სარგო 32640