წელი: 2013

შოთა ხიზანიშვილი

თბილისის მერია

თანამდებობა მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 101336
საშუალო თვიური შემოსავალი 8445
სარგო 29640
პრემია ან/და დანამატი 71696
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 71 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 81068.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 71696
  • სარგო 29640