წელი: 2016

ლაშა აბაშიძე

თბილისის მერია

თანამდებობა ვიცე-მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 73475
საშუალო თვიური შემოსავალი 6123
სარგო 31800
პრემია ან/და დანამატი 41675
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 57 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 58780
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 41675
  • სარგო 31800