წელი: 2013

გიორგი უგულავა

თბილისის მერია

თანამდებობა მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 76694
საშუალო თვიური შემოსავალი 6391
სარგო 42480
პრემია ან/და დანამატი 34214
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 45 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 61355.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 34214
  • სარგო 42480