წელი: 2015

გელა დუმბაძე

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

თანამდებობა მინისტრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 60000
საშუალო თვიური შემოსავალი 5000
სარგო 42480
პრემია ან/და დანამატი 17520
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 29 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 48000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 17520
  • სარგო 42480