წელი: 2013

პაპუნა შენგელაია

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 72875
საშუალო თვიური შემოსავალი 6073
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 40235
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 55 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 58300
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 40235
  • სარგო 32640