წელი: 2014

პაპუნა შენგელაია

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 84763
საშუალო თვიური შემოსავალი 7064
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 52123
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 61 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 67810.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 52123
  • სარგო 32640