წელი: 2015

პაპუნა შენგელაია

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 75800
საშუალო თვიური შემოსავალი 6317
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 43160
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 57 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 60640
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 43160
  • სარგო 32640