წელი: 2013

მარიამ რაქვიაშვილი

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 68463
საშუალო თვიური შემოსავალი 5705
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 35823
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 52 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 54770.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 35823
  • სარგო 32640