წელი: 2014

მარიამ რაქვიაშვილი

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 82810
საშუალო თვიური შემოსავალი 6901
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 50170
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 61 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 66248
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 50170
  • სარგო 32640