წელი: 2013

ირაკლი ხმალაძე

ენერგეტიკის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 84823
საშუალო თვიური შემოსავალი 7069
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 52183
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 62 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 67858.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 52183
  • სარგო 32640