წელი: 2013

მაია მიმინოშვილი

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 105630
საშუალო თვიური შემოსავალი 8802
სარგო 54000
პრემია ან/და დანამატი 51629
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 49 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 84504
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 51629
  • სარგო 54000