წელი: 2014

მაია მიმინოშვილი

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 109967
საშუალო თვიური შემოსავალი 9164
სარგო 54000
პრემია ან/და დანამატი 55967
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 51 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 87973.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 55967
  • სარგო 54000