წელი: 2015

მაია მიმინოშვილი

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 158178
საშუალო თვიური შემოსავალი 13181
სარგო 54000
პრემია ან/და დანამატი 104177
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 66 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 126542.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 104177
  • სარგო 54000