წელი: 2016

მაია მიმინოშვილი

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 149265
საშუალო თვიური შემოსავალი 12439
სარგო 54000
პრემია ან/და დანამატი 95265
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 64 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 119412
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 95265
  • სარგო 54000