წელი: 2016

თეიმურაზ ჩიხრაძე

საჯარო სამსახურის ბიურო

თანამდებობა უფროსის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 45450
საშუალო თვიური შემოსავალი 3788
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 18450
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 41 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 36360
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 18450
  • სარგო 27000