წელი: 2015

მაია დვალიშვილი

საჯარო სამსახურის ბიურო

თანამდებობა მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 47700
საშუალო თვიური შემოსავალი 3975
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 20700
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 43 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 38160
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 20700
  • სარგო 27000