წელი: 2014

ეკატერინე ქარდავა

საჯარო სამსახურის ბიურო

თანამდებობა ბიუროს უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 46825
საშუალო თვიური შემოსავალი 3902
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 11425
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 24 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 37460
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 11425
  • სარგო 35400