წელი: 2015

ეკატერინე ქარდავა

საჯარო სამსახურის ბიურო

თანამდებობა ბიუროს უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 66455
საშუალო თვიური შემოსავალი 5538
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 31055
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 47 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 53164
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 31055
  • სარგო 35400