წელი: 2013

გიორგი ზედელაშვილი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 85429
საშუალო თვიური შემოსავალი 7119
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 50029
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 59 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 68343.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 50029
  • სარგო 35400